Doradztwo podatkowe

– sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego
– doradztwo w zakresie interpretacji przepisów aktów normatywnych regulujących problematykę podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego,    podatków dochodowych (PIT/CIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków i opłat lokalnych
– występowanie w imieniu Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji
– ocena prawidłowości sporządzania dokumentacji i ewidencji księgowych (prawo rachunkowości)
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
– ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat
– sporządzanie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP